หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ ติดต่อเรา
บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม และอุปกรณ์โรงงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มานานกว่า 10 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ใส่ใจในบริการ และบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ทางบริษัทจึงพร้อมให้บริการ ด้านคำปรึกษาและคำแนะนำสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าด้วยความยินดี
Job Application / สมัครงาน

PERSONAL INFORMATION / ข้อมูลส่วนตัว

Name First / ชื่อ *
Name Last / นามสกุล *
Sex / เพศ *
 Male / ผู้ชาย 
 Female ผู้หญิง 
Position Applied For / ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร *
Salary / เงินเดือน *
Age / อายุ *
Date of Birth / วันเกิด

DD
/
MM
/
YYYY
Your Address / ที่อยู่ของคุณ *
Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ *

###
-
###
-
####
Email / อีเมลล์
Marital Status / สถานภาพ *
 Single / โสด 
 Married / แต่งงาน 
 Widowed / ม่าย 
 Separated / แยกกัน 
Introduce yourself / กรุณาแนะนำตัวให้บริษัททราบ

EDUCATION / ประวัติการศึกษา

Name and Address Of School - Degree/Diploma - Graduation Date
ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนการศึกษา - ปริญญา / ประกาศนียบัตร - วันที่สำเร็จการศึกษา
*
มัธยมปลาย/ปวช. (วุฒิการศึกษา - สาขาวิชา - สถานบัน - เกรดเฉลี่ย - ปีที่จบการศึกษา)
อนุปริญญา/ปวส. (วุฒิการศึกษา - สาขาวิชา - สถานบัน - เกรดเฉลี่ย - ปีที่จบการศึกษา)
ปริญญาตรี (วุฒิการศึกษา - สาขาวิชา - สถานบัน - เกรดเฉลี่ย - ปีที่จบการศึกษา)
Skills and Qualifications: Licenses, Skills, Training, Awards
ทักษะและคุณสมบัติ: ใบอนุญาตทักษะการฝึกอบรมรางวัล

EXPERIENCE / ประสบการณ์การทำงาน

Present Or Last Position / ตำแหน่งงานปัจจุบันหรือล่าสุด

Position / ตำแหน่งงาน *
Company / บริษัท *
Start Date / วันที่เริ่มทำงาน *

DD
/
MM
/
YYYY
End Date / วันที่ออกจากทำงาน

DD
/
MM
/
YYYY
Responsibilities / ลักษณะงานที่ท่านรับผิดชอบ *
Salary / เงินเดือนที่เคยได้รับ
Reason for Leaving / เหตุผลที่ออกจากงาน *
Attach File / เอกสารแนบ (ถ้ามี)

*หมายเหตุ* หลังจากส่งประวัติของท่านแล้ว หากทางบริษัทมีการติดต่อกลับไป เพื่อให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมหลักฐานในการสมัครงานอย่างละ 1 ใบ ดังนี้ 1.รูปถ่าย 1นิ้ว 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาวุฒิการศึกษา 5.หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

หน้าหลัก I เกี่ยวกับเรา I สินค้า I บริการ I ติดต่อเรา
บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
1/997-9 หมู่ 14 ถนนจรัลยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์ : ( 038 ) 840 - 850 - 2 แฟกซ ์: ( 038 ) 840 - 853
อีเมลล์ : dragoneastern@hotmail.com
 
© Copyright 2013 by Dragon Eastern Supply Co., Ltd.